CHuyên cung cấp các loại hóa chất tinh khiết,

Offer to Sell
  
1-heptansulfonic acid sodium salts Labscan/TQ/TBN/Merck chai
1-Hexane sulfonic acid, sodium salt,25g -C6H13NaO3S Labscan/TQ/TBN/Merck chai
1-Naphthol, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, synthesis grade, 500g, C15H24O (BHT) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
2-Butanol, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
2-Naphthol, synthesis grade,250g - C10H7OH Labscan/TQ/TBN/Merck chai
8-Hydroxyquinoline, synthesis grade, 250g - C9H7NO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Acetic acid glacial, reagent grade, ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Acetic anhydride, reagent grade, ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Acetonitrile isocratic HPLC grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Acetonitrile, supragradient HPLC grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Agarose (chai 25g) - Scharlau Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Alizarin red S, C.I. 58005, reagent grade-chai 25g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Alizarin yellow GG, C.I. 14025, indicator-chai 10g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE – ALK(SO4)2.12H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Amido black 10 B, C.I. 20470, 25g -C22H14N6Na2O9S2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonia, solution 25%, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium acetate, reagent grade, ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
AMMONIUM CARBONATE - (NH4)2CO3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium chloride, reagent grade, ACS, ISO - NH4CL Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium dihydrogen phosphate, NH4H2PO4, chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, reagent grade, ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium peroxodisulfate, extra pure - (NH4)2S2O8 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium thiocyanate,  solution to prepare 0.1mol/L Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ammonium thiocyanate, reagent grade, 500g - NH4SCN Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Barium chloride dihydrate, reagent grade, ACS, ISO - BaCL2.2H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Benzene, Multisolvent® Labscan/TQ/TBN/Merck chai
BENZOIC ACID – C6H5COOH Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Benzoic acid, reagent grade, ACS-chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
BENZYL ALCOHOL Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Boric acid, reagent grade, ACS, ISO - H3BO3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Brain Extract, 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Brain Heart InfusiON Agar (BHI Agar), chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Brain Heart InfusiON Agar (BHI Agar), chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Brilliant Green Bile 2% Broth Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Bromocresol green, indicator Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Bromocresol purple, indicator Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Bromophenol blue, indicator, ACS-chai 5g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Brucine dihydrate, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Buffer solution pH = 10 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Buffer solution pH = 4 (Potassium hydrogen phthalate) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Buffer solution pH=7.00 (20oC) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Buffered Peptone Water acc. to Eu. Ph., chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Calcium chloride anhydrous, powder, reagent grade (chai/500g) CaCl2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Calcium chloride dihydrate, powder, reagent grade, ACS - CaCL2.2H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
CALCIUM HYDROXIDE - Ca(OH)2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Calcium lactate pentahydrate, extra pure, Ph Eur, USP, BP, E327 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
CALCIUM SULPHATE - CaSO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
CHÌ NITRATE - Pb(NO3)2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Citric acid monohydrate, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Cobalt(II) chloride hexahydrate, reagent grade, ACS, ISO - CoCL2.6H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, reagent grade-chai 100g - CoSO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
COOMASIE BRILLIANT BLUE Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Copper (II) sulfate pentahydrate, reagent grade - CuSO4.5H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Cresol red, indicator-chai 5g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Crystal violet (25g) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
D(+)-Glucose anhydrous, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
D(+)-Saccharose, extra pure, Ph Eur, BP, NF Labscan/TQ/TBN/Merck chai
di-Ammonium hydrogen phosphate, reagent grade, ACS (chai/500g) - (NH4)2HPO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
di-Ammonium oxalate monohydrate, reagent grade, ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Dimethyl Glyoxim (100g) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Dimethyl sulfoxide, extra pure, USP Labscan/TQ/TBN/Merck chai
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous, reagent grade, ACS (chai/500g)  K2HPO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
DI-POTASSIUM OXALATE – K2C2O4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, reagent grade - Na2HPO4.2H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
di-Sodium tetraborate decahydrate, reagent grade, ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
E. COLI DIRECT AGAR (ECD) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
EC Broth Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Egg’s yolk sterile emulsion Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Egg’s yolk tellurite sterile emulsion Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Endo Agar Base-chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Eosin methylene-blue, according to May-Grünwald-chai 25g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Eosin yellowish, C.I. 45380, for microscopy Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Eriochrome black T, C.I. 14645, indicator for metal titration Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ethanol absolute , Multisolvent® Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ethanol absolute, analytical grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ethyl acetate, Multisolvent®-chai 1L - HPLC Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ethylendiamine tetraaceticacid (EDTA acid)-chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ethylene glycol, extra pure, packed in UHDPE bottles-chai 2.5L Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, disodium salt, solution 0,1 mol/l (0,2 N) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA, tetrasodium salt, dihydrate, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Fluorescein sodium, C.I. 45350, extra pure-chai 25g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Formic acid, 98 - 100%, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Fuchsin acid, C.I. 42685, for microscopy Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Fuchsin basic, C.I. 42510, for microscopy-chai 25g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Gelatine powder, for analysis and bacteriology-chai 250g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Gentian violet, C.I. 42535+42555-chai 25g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Glycerol, 99%, extra pure, Ph Eur, USP, BP, FCC, E 422 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Glycine extra pure Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Heart Extract, 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
HEMOGLOBINE Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Hexamethylenetetramine, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
HYDRAZIN SULPHATE Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Hydrochloric acid, 37%, reagent grade, ACS, ISO - HCL Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Hydrochloric acid, solution 1 mol/l (1 N) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Hydrocloric acid, solution 0.1mol (0.1N) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Hydrogen peroxide, 35%, reagent grade - H2O2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Hydroxylamine hydrochloride, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Imidazole, synthesis grade,250g - C3H4N2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Immersion oil, for microscopy (Chai/100ml) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Indigo carmine, C.I. 73015, extra pure-chai 10g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Iodine, resublimed, extra pure - I2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Iron (III) chloride hexahydrate, extra pure Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Isoamyl alcohol, extra pure Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Isoamyl alcohol, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Kliger IrON Agar (KIA), chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
L(+)-Ascorbic acid, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
L(+)-Lactic acid, 88 - 92%, extra pure, Ph Eur, BP Labscan/TQ/TBN/Merck chai
L(+)-Tartaric acid, reagent grade, ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Lactose 1-Hydrat Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Lactose Broth Labscan/TQ/TBN/Merck chai
L-Arginine, extra pure,100g - C6H14N4O2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Lauryl Sulphate Broth Labscan/TQ/TBN/Merck chai
L-Cysteine hydrochloride anhydrous, extra pure Labscan/TQ/TBN/Merck chai
LEAD (II) ACETATE – Pb(CH3COO)2.3H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
L-Methionine, extra pure, 25g, C5H11NO2S Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Magnesium chloride hexahydrate, reagent grade, ACS, ISO - MgCL2.6H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Magnesium oxide, extra pure, pH Eur, USP Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Magnesium sulfate heptahydrate, reagent grade - MgSO4.7H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
MALACHITE GREEN OXALATE Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Maleic anhydride, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Maleic anhydride, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Maltose powder Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Manganese(II) chloride tetrahydrate, extra pure - MnCL2.4H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Manganese(II) sulfate monohydrate, reagent grade, ACS - MnSO4.H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Mannitol Salt Agar (Chapman Agar), chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Meat extrate, 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
MERCURY (II) IODIDE - HgI2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Mercury(II) iodide, red, reagent grade, 250g - HgI2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Methyl green, C.I. 42585, for microscopy-chai 5g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Methyl orange-chai 50g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Methyl red Voges Proskauer Broth (MRVP) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Methyl red, C.I. 13020, indicator Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Methyl violet, C.I. 42535, for microscopy-chai 25g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Methylene blue, C.I. 52015, for microscopy (Chai/25g) (C16H18N3SCL) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
m-NITROPHENOL Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Murexide, indicator for metal titration Labscan/TQ/TBN/Merck chai
N,N-Dimethylacetamide, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Neutral red, C.I. 50040, for microscopy-chai 10g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n-Heptane, 99%, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n-Hexane, 99%, HPLC Grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Nicotinic acid, extra pure, Ph Eur, USP -chai 1kg Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Nitric acid,min 69.5%, reagent grade ACS, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Nutrient Agar Labscan/TQ/TBN/Merck chai
o-Phenathroline monohydrate, redox indicator Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Orange I, C.I. 14600, for microscopy and indicator-chai 25g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
ortho-Phosphoric acid, 85%, reagent grade, ACS, ISO (Chai/1L) - H3PO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Oxalic acid dihydrate, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Petroleum ether, analytical grade, ACS, USP, boiling range 40 - 60 °C Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Phenol red, indicator, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Phenol, crystallized, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Phenolphthalein, indicator, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Plate Count Agar (PCA) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium antimony(III) tartrate trihydrate-chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
POTASSIUM BROMIDE - KBr Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium bromide, synthesis grade,500g - KBr Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium carbonate, reagent grade, ACS, ISO - K2CO3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium chloride, reagent grade - KCL Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium chromate, reagent grade, ACS - K2CrO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium dichromate, reagent grade, ACS - K2Cr2O7 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium dihydrogen phosphate, reagent grade - KH2PO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium hexacyanoferrate (II), reagent grade - K4Fe Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium hexacyanoferrate (III), reagent grade - K3Fe Labscan/TQ/TBN/Merck chai
POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE - KHCO3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium hydrogen phthalate, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
POTASSIUM HYDROXIDE 0,1N - KOH 0,1N Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium iodate, reagent grade, KIO3, chai 250g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium iodide, extra pure - KI Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium nitrate, reagent grade, ACS, ISO - KNO3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium permanganate, reagent grade, ACS, ISO - KMnO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium peroxodisulfate, extra pure - K2S2O8 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, extra pure, USP, FCC, E 337 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Potassium sulfate, reagent grade, ACS, ISO - K2SO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Pyrogallol, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Rappaport Vassiliadis Broth, chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Reinforced differential clostridial (RDM), chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sabouraud Chloramphenicol Agar, chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sabouraud Dextrose Agar Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Safranine O, C.I. 50240, for microscopy (chai/10g) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Salicylic acid, extra pure, Ph Eur, USP, BP Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sdium hypochloride, solution 15% w/v, extra pure Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Selenite Cystine Broth Base Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Selenite Cystine Broth Base, chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
SF Medium, chai 500g- Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Silica gel 60, 0,04 - 0,06 mm, for flash chromatography (230 - 400 mesh ASTM) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Silica gel 60, 0,06 - 0,2 mm, for column chromatography (70 - 230 mesh ASTM) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Silver sulfate, reagent grade, ACS - Ag2SO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium azide, extra pure - NaN3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium carbonate anhydrous, reagent grade, ACS, ISO - Na2CO3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate,100g- NaSCSN(C2H5)2.3H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, reagent grade - NaH2PO4.2H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, reagent grade, ACS - NaH2PO4.H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium disulfite, reagent grade, ACS - Na2S2O5 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium hydrogen carbonate, reagent grade, ACS, ISO - NaHCO3 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium hydroxide, pellets, reagent grade, ISO, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium hydroxide, pellets, reagent grade, ISO, ACS - NaOH Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium hydroxide, solution 0,1 mol/l (0,1 N) - NaOH 0.1N Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium hydroxide, solution 1 mol/l (1 N) - NaOH 1N Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium hypochloride, solution 15% - NaOCL Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium iodide, extra pure - NaI Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium molybdate dihydrate Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium nitrit - NaNO2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium nitroprusside dihydrate, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium salicylate, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium sulfate anhydrous, powder, extra pure, Ph Eur - Na2SO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium sulfate anhydrous,reagent grade, 500g-Na2SO4 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium sulfite, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium thiosulfate pentahydrate, reagent grade, ACS, ISO (Chai/500g) (Na2S2O3-5H2O) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium thiosulfate, solution 0,1 mol/l (0,1 N) Na2S2O3 0.1N Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sodium tungstate dihydrate, reagent grade, ACS - NaWO4.2H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sudan Black B, C.I. 26150, for microscopy Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sulfamic acid, synthesis grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sulfanilamide, extra pure, PhEur Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sulfanilic acid, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sulfuric acid, 95 - 97%, reagent grade, ISO Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Sulfuric acid, concentrated solution to prepare 1 l. of solution 0,05 mol/l (0,1 N) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Tannic acid synthesis grade-chai 250g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
TCBS Agar Labscan/TQ/TBN/Merck chai
tert-Butanol, reagent grade, PhEur, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Thioglycollate Fluid Medium (Eur. Pharm., USP, FDA), chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Thymol blue, indicator, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Thymolphthalein, indicator, reagent grade, ACS-chai 5g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Toluene, Multisolvent®-chai 1L, HPLC Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Trichloroacetic acid, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Triethylamine, reagent grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethane, buffer substance, reagent grade, ACS Labscan/TQ/TBN/Merck chai
TRIS-HCl, molecular biology grade Labscan/TQ/TBN/Merck chai
tri-Sodium citrate dihydrate, extra pure, Ph Eur, USP, BP, FCC, E 331 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Tryptic Soy Agar (TSA) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Tryptic Soy Broth (TSB) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Tryptic Soy Broth (TSB), chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
tryptose laurylsulfate broth Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Tween 80 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Urea, reagent grade, ACS, 500g - NH2CONH2 Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Violet Red Bile Agar (VRB Agar), chai 100g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Violet red bile agar, chai 500g Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Vitamin B1 hydrochloride, Ph Eur, 25g, C12H17ClN4OS.HCl.xH2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Vitamin B6 hydrochloride, 10g, C8H11NO3.HCl Labscan/TQ/TBN/Merck chai
XLD Agar Labscan/TQ/TBN/Merck chai
Zinc sulfate heptahydrate, reagent grade, ACS, ISO - ZnSO4.7H2O Labscan/TQ/TBN/Merck chai
ACETONE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
CHLOROFORM (STB.ETHANOL), A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
CYCLOHEXANE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
DICHLOROMETHANE(STB. AMYLENE),A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
DIETHYL ETHER AR Labscan/TQ/TBN/Merck chai
1,4 DIOXAN (NO STB.), A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
ETHYL ACETATE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
METHANOL (LC), A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
PROPAN - 2 - OL, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
TETRAHYDROFURAN, AR (STB) Labscan/TQ/TBN/Merck chai
2,2,4 - TRIMETHYLPENTANE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
TOLUENE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n - HEXANE  95%, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
XYLENE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
BUTAN-1-OL, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n-BUTYL ACETATE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
CHLOROBENZENE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
1-CHLOROBUTANE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
DIMETHYLACETAMIDE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
DIMETHYLFORMAMIDE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
DIMETHYLSULPHOXIDE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n - HEPTANE  99%  A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n - HEXANE  99%, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
HEXANES, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
HEXANES, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
METHYL ETHYL KETONE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n - METHYL-2-PYROLLIDONE, AR Labscan/TQ/TBN/Merck chai
METHYL TERT BUTYL ETHER, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
n - PENTANE  99%, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
PET. ETHER  40/60, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
PET. ETHER  60/80, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
PROPAN - 1 - OL, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
TRICHLOROETHYLENE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
FORMALDEHYDESOLN(STB.METHANOL),A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
HEXANE FRACTION, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai
TETRACHLOROETHYLENE, A.R. Labscan/TQ/TBN/Merck chai

Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Lê Mai
Chức vụ: nhân viên kinh doanh
Mobi: 0935 469002
Điện thoại: 0935 469002 - Fax: 08 39650 423
Địa chỉ: 168/3/7 Lê Thị Bạch Cát, P11, Q11, Tp HCM
Quốc gia: Vietnam
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC