CHuyên cung cấp các loại hóa chất , dụng cụ

Offer to Sell
  
Coác chia vaïch 25ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 50 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 100 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 150 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 250 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 600 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 1000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 2000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 3000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Coác chia vaïch 5000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 25 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 50 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 100 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 250 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 500 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 1000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 2000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 3000ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình tam giaùc 5000ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng ñong chia vaïch 10ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng ñong chia vaïch 25ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng ñong chia vaïch 50ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng ñong chia vaïch 100ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng ñong chia vaïch 250ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng ñong chia vaïch 500ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng ñong chia vaïch 1000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 5 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 10 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 20 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 25 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 50 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 100 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 200 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 250 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 500 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 1.000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Bình ñònh möùc 2.000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 25ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 50 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 100 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 250 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 500 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 1000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 2000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 5000ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai trung tính naép vaën 10000 ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm AR coù naép vaën 12x100mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm AR coù naép vaën 16x100mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm AR coù naép vaën 16x160 mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm AR coù naép vaën 18x180 mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm thaúng Duran16x160mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm thaúng Duran 18x180 mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm thaúng Duran 20x150mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm thaúng Duran 25*150 mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
OÁng nghieäm thaúng Duran 25x200mm Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette thaúng, class AS 1ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette thaúng, class AS 2ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette thaúng, class AS 5ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette thaúng, class AS 10ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette thaúng, class AS 25ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette thaúng, class AS 50ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 1 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 2 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 2 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 2 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 2 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 2 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Pipette baàu, Class AS, 2 vaïch Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Burette töï ñoäng khoùa PTFE,
  Khoùa giöõa, Chai 2000 ml + boa cao su 10ml
Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Burette töï ñoäng khoùa PTFE, Khoùa giöõa,
  Chai 2000 ml + boa cao su 25ml
Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Burette töï ñoäng khoùa PTFE, Khoùa giöõa,
Chai 2000 ml + boa cao su 50ml
Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Burette thaúng khoùa PTFE,10ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Burette thaúng khoùa PTFE, 25ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Burette thaúng khoùa PTFE, 50ml Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Dóa petri 150x25 Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Dóa petri 120x20 Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Dóa petri 60x15 Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Dóa petri 90x15 Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Dóa petri 100x15 Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Dóa petri 100x20 Isolab/ schott/ TQ/ Wertlab
Chai vial 20ml Kimble

Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Lê Mai
Chức vụ: nhân viên kinh doanh
Mobi: 0935 469002
Điện thoại: 0935 469002 - Fax: 08 39650 423
Địa chỉ: 168/3/7 Lê Thị Bạch Cát, P11, Q11, Tp HCM
Quốc gia: Vietnam
Website:
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
DANH MỤC