Người liên hệ: Ms. Thu Hồng
Chức vụ: Nhân Viên Kinh doanh
Địa chỉ: 28/3A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Quốc gia: Vietnam
Điện thoại: 0909159663 - Mobi: 0909159663

BỘ CHẤT CHUẨN DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU 31971 RESTEK

Giá:  

LC Multiresidue Pesticide Kit
Mã hàng: 31971
Restek là nhà cung cấp hoàn chỉnh của bạn cho phân tích thuốc trừ sâu đa năng LC-MS / MS đẳng cấp thế giới: tiêu chuẩn tham khảo và nội bộ, cột DB và Ultra và Pinnacle DB, các sản phẩm, phụ kiện chuẩn bị mẫu Q-sep QuEChERS, v.v.
- LC-MS / MS là phương pháp  chính xác nhất để phát hiện và định lượng thuốc trừ sâu trong mối quan tâm an toàn thực phẩm toàn cầu trong nhiều loại trái cây, rau quả và các mặt hàng khác.
- Bộ đầy đủ chứa 204 hợp chất, bao gồm nhiều loại thuốc trừ sâu Kit 10 ống, mỗi ống 1ml, có thể bán riêng từng ống tùy vào các chất quan tâm cần kiểm tra), bao gồm nhiều loại thuốc trừ sâu được xác định bởi LC do các cơ quan chính phủ đề ra.

Tham khảo thành phân và chi tiết như bên dưới:
Cat.# 31972: LC Multiresidue Pesticide Standard #1 (13 components)
Organophosphorus Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Acephate (30560-19-1)
Carbaryl (Sevin) (63-25-2)
Dicrotophos (141-66-2)
Dimethoate (60-51-5)
Dimethomorph (110488-70-5)
Isocarbophos (24353-61-5)
Methamidophos (10265-92-6)
Mevinphos (7786-34-7)
Monocrotophos (6923-22-4)
Omethoate (1113-02-6)
Temephos (Abate) (3383-96-8)
Trichlorfon (Dylox) (52-68-6)
Vamidothion (Vamidoate) (2275-23-2)

Cat.# 31973: LC Multiresidue Pesticide Standard #2 (16 components)
Carbamate/Uron Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Alanycarb (83130-01-2)
Aldicarb (116-06-3)
Aldicarb sulfone (1646-88-4)
Aldicarb sulfoxide (1646-87-3)
Benfuracarb (82560-54-1)
Butocarboxim (34681-10-2)
Butoxycarboxim (34681-23-7)
Ethiofencarb (29973-13-5)
Furathiocarb (65907-30-4)
Methabenzthiazuron (18691-97-9)
Methiocarb (2032-65-7)
Methomyl (16752-77-5)
Oxamyl (23135-22-0)
Tebuthiuron (34014-18-1)
Thidiazuron (51707-55-2)
Thiophanate-methyl (23564-05-8)

Cat.# 31974: LC Multiresidue Pesticide Standard #3 (38 components)
Carbamate/Uron Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Bendiocarb (22781-23-3)
Bifenazate (149877-41-8)
Carbofuran (1563-66-2)
Chlorfluazuron (71422-67-8)
Chloroxuron (1982-47-4)
Chlortoluron (15545-48-9)
Cycluron (2163-69-1)
Diethofencarb (87130-20-9)
Diflubenzuron (35367-38-5)
Dioxacarb (6988-21-2)
Diuron (330-54-1)
Fenobucarb (BPMC) (3766-81-2)
Fenoxycarb (79127-80-3)
Fenuron (101-42-8)
Flufenoxuron (101463-69-8)
Fluometuron (2164-17-2)
Forchlorfenuron (68157-60-8)
Hexaflumuron (86479-06-3)
3-Hydroxycarbofuran (16655-82-6)
Indoxacarb (173584-44-6)
Iprovalicarb (140923-17-7)
Isoprocarb (2631-40-5)
Isoproturon (34123-59-6)
Linuron (330-55-2)
Lufenuron (103055-07-8)
Metobromuron (3060-89-7)
Monolinuron (1746-81-2)
Neburon (555-37-3)
Novaluron (116714-46-6)
Pirimicarb (23103-98-2)
Promecarb (2631-37-0)
Propham (122-42-9)
Propoxur (Baygon) (114-26-1)
Pyraclostrobin (175013-18-0)
Siduron (1982-49-6)
Teflubenzuron (83121-18-0)
Thiobencarb (28249-77-6)
Triflumuron (64628-44-0)

Cat.# 31975: LC Multiresidue Pesticide Standard #4 (63 components)
Organonitrogen Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Abamectin (71751-41-2)
Acetamiprid (135410-20-7)
Ametryn (834-12-8)
Amitraz (33089-61-1)
Azoxystrobin (131860-33-8)
Benalaxyl (71626-11-4)
Benzoximate (29104-30-1)
Boscalid (188425-85-6)
Butafenacil (134605-64-4)
Carbetamide (16118-49-3)
Carfentrazone ethyl (128639-02-1)
Chlorantraniliprole (500008-45-7)
Clofentezine (74115-24-5)
Cymoxanil (57966-95-7)
Cyprodinil (121552-61-2)
Cyromazine (66215-27-8)
Dimoxystrobin (149961-52-4)
Dinotefuran (165252-70-0)
Doramectin (117704-25-3)
Eprinomectin (123997-26-2)
Famoxadon (131807-57-3)
Fenazaquin (120928-09-8)
Fenhexamid (126833-17-8)
Fenpyroximate (111812-58-9)
Flonicamid (158062-67-0)
Fluazinam** (79622-59-6)
Fludioxonil (131341-86-1)
Fluoxastrobin (361377-29-9)
Flutolanil (66332-96-5)
Furalaxyl (57646-30-7)
Halofenozide (112226-61-6)
Imazalil (35554-44-0)
Imidacloprid (138261-41-3)
Ivermectin (70288-86-7)
Kresoxim methyl (143390-89-0)
Mandipropamid (374726-62-2)
Mepanipyrim (110235-47-7)
Mepronil (55814-41-0)
Metaflumizone (139968-49-3)
Metalaxyl (57837-19-1)
Methoxyfenozide (161050-58-4)
Moxidectin (113507-06-5)
Myclobutanil (88671-89-0)
Nitenpyram (120738-89-8)
Oxadixyl (77732-09-3)
Picoxystrobin (117428-22-5)
Piperonyl butoxide (51-03-6)
Prochloraz (67747-09-5)
Prometon (1610-18-0)
Pymetrozine (123312-89-0)
Pyracarbolid (24691-76-7)
Pyrimethanil (53112-28-0)
Pyriproxyfen (95737-68-1)
Quinoxyfen (124495-18-7)
Rotenone (83-79-4)
Secbumeton (26259-45-0)
Spiroxamine (118134-30-8)
Tebufenozide (112410-23-8)
Tebufenpyrad (119168-77-3)
Terbumeton (33693-04-8)
Triadimefon (43121-43-3)
Trifloxystrobin (141517-21-7)
Zoxamide (156052-68-5)

Cat.# 31976: LC Multiresidue Pesticide Standard #5 (30 components)
Organonitrogen Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Acibenzolar-S-methyl (135158-54-2)
Bupirimate (41483-43-6)
Buprofezin (69327-76-0)
Carboxin (5234-68-4)
Clethodim (99129-21-2)
Clothianidin (210880-92-5)
Cyazofamid (120116-88-3)
Ethiprole (181587-01-9)
Ethofumesate (26225-79-6)
Fenamidone (161326-34-7)
Fipronil (120068-37-3)
Flubendiamide (272451-65-7)
Flufenacet (Fluthiamide) (142459-58-3)
Hexythiazox (78587-05-0)
Mefenacet (73250-68-7)
Mesotrione (104206-82-8)
Methoprotryne (841-06-5)
Metribuzin (21087-64-9)
Prometryne (7287-19-6)
Propargite (2312-35-8)
Prothioconazole (178928-70-6)
Pyridaben (96489-71-3)
Simetryn (1014-70-6)
Sulfentrazone (122836-35-5)
Terbutryn (886-50-0)
Thiabendazole (148-79-8)
Thiacloprid (111988-49-9)
Thiamethoxam (153719-23-4)
Thiofanox (39196-18-4)
Tricyclazole (Beam) (41814-78-2)

Cat.# 31977: LC Multiresidue Pesticide Standard #6 (28 components)
Organonitrogen Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Baycor (Bitertanol) (55179-31-2)
Bromuconazole (116255-48-2)
Cyproconazole (94361-06-5)
Diclobutrazol (75736-33-3)
Difenoconazole (119446-68-3)
Diniconazole (83657-24-3)
Epoxiconazole (133855-98-8)
Etaconazole (60207-93-4)
Ethirimol (23947-60-6)
Etoxazole (153233-91-1)
Fenarimol (60168-88-9)
Fenbuconazole (114369-43-6)
Fluquinconazole (136426-54-5)
Flusilazole (85509-19-9)
Flutriafol (76674-21-0)
Fuberidazole (3878-19-1)
Hexaconazole (79983-71-4)
Ipconazole (125225-28-7)
Metconazole (125116-23-6)
Nuarimol (63284-71-9)
Paclobutrazol (76738-62-0)
Penconazole (66246-88-6)
Propiconazole (Tilt) (60207-90-1)
Tebuconazole (107534-96-3)
Tetraconazole (112281-77-3)
Triadimenol (55219-65-3)
Triflumizole (68694-11-1)
Triticonazole (131983-72-7)

Cat.# 31978: LC Multiresidue Pesticide Standard #7 (7 components)
Organonitrogen Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Emamectin-benzoate (155569-91-8)
Fenpropimorph (67564-91-4)
Spirodiclofen (148477-71-8)
Spinosad (168316-95-8)
Spirotetramat (203313-25-1)
Spinetoram (J&L) (187166-40-1)
Spiromesifen (283594-90-1)

Cat.# 31979: LC Multiresidue Pesticide Standard #8
Organonitrogen Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Hydramethylnon (67485-29-4)

Cat.# 31980: LC Multiresidue Pesticide Standard #9 (7 components)
Carbamate/Uron Compounds
100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Aminocarb (2032-59-9)
Desmedipham (13684-56-5)
Formetanate HCL (23422-53-9)
Mexacarbate (Zectran) (315-18-4)
Monceren (Pencycuron) (66063-05-6)
Phenmedipham (13684-63-4)
Propamocarb free base (24579-73-5)

Cat.# 31981: LC Multiresidue Pesticide Standard #10
Carbamate/Uron Compounds
100 μg/mL each in methanol, 1 mL/ampul
Carbendazim (10605-21-7)
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
SẢN PHẨM LIÊN QUAN SẢN PHẨM LIÊN QUAN
DANH MỤC