Người liên hệ: Ms. Phạm Ngọc Hà
Chức vụ: Nhân Viên Kỹ Thuật-Kinh Doanh
Địa chỉ: 176/15 Đặng Văn Ngữ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Quốc gia: Vietnam
Điện thoại: 036.8855.031 - Mobi: 036.8855.031

LC Multiresidue Pesticide Kit-Restek (31971)

Giá: Liên hệ

LC Multiresidue Pesticide Kit-Restek (31971)

Đại diện Restek tại Việt Nam (Vina Chemos Ltd,.)
Tel: 036 8855 031 (Ms.Hà)
Email: restekvietnam@gmail.com / sales.S@chemos.com.vn

Phát hiện và định lượng dư lượng thuốc trừ sâu an toàn thực phẩm trong nhiều loại trái cây, rau quả và các mặt hàng khác theo phương pháp LC-MS / MS.
Kit  chứa 204 hợp chất quan tâm (Kit 10 ống, mỗi ống 1ml, có thể bán riêng từng ống tùy vào các chất quan tâm cần kiểm tra).
Cung cấp đầy đủ MSDS, CoA của Hãng.

Cat.# 31972: LC Multiresidue Pesticide Standard #1 (13 components)
Organophosphorus Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Acephate (30560-19-1)
Carbaryl (Sevin) (63-25-2)
Dicrotophos (141-66-2)
Dimethoate (60-51-5)
Dimethomorph (110488-70-5)
Isocarbophos (24353-61-5)
Methamidophos (10265-92-6)
Mevinphos (7786-34-7)
Monocrotophos (6923-22-4)
Omethoate (1113-02-6)
Temephos (Abate) (3383-96-8)
Trichlorfon (Dylox) (52-68-6)
Vamidothion (Vamidoate) (2275-23-2)

Cat.# 31973: LC Multiresidue Pesticide Standard #2 (16 components)
Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Alanycarb (83130-01-2)
Aldicarb (116-06-3)
Aldicarb sulfone (1646-88-4)
Aldicarb sulfoxide (1646-87-3)
Benfuracarb (82560-54-1)
Butocarboxim (34681-10-2)
Butoxycarboxim (34681-23-7)
Ethiofencarb (29973-13-5)
Furathiocarb (65907-30-4)
Methabenzthiazuron (18691-97-9)
Methiocarb (2032-65-7)
Methomyl (16752-77-5)
Oxamyl (23135-22-0)
Tebuthiuron (34014-18-1)
Thidiazuron (51707-55-2)
Thiophanate-methyl (23564-05-8)

Cat.# 31974: LC Multiresidue Pesticide Standard #3 (38 components)
Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Bendiocarb (22781-23-3)
Bifenazate (149877-41-8)
Carbofuran (1563-66-2)
Chlorfluazuron (71422-67-8)
Chloroxuron (1982-47-4)
Chlortoluron (15545-48-9)
Cycluron (2163-69-1)
Diethofencarb (87130-20-9)
Diflubenzuron (35367-38-5)
Dioxacarb (6988-21-2)
Diuron (330-54-1)
Fenobucarb (BPMC) (3766-81-2)
Fenoxycarb (72490-01-8)
Fenuron (101-42-8)
Flufenoxuron (101463-69-8)
Fluometuron (2164-17-2)
Forchlorfenuron (68157-60-8)
Hexaflumuron (86479-06-3)
3-Hydroxycarbofuran (16655-82-6)
Indoxacarb (173584-44-6)
Iprovalicarb (140923-17-7)
Isoprocarb (2631-40-5)
Isoproturon (34123-59-6)
Linuron (330-55-2)
Lufenuron (103055-07-8)
Metobromuron (3060-89-7)
Monolinuron (1746-81-2)
Neburon (555-37-3)
Novaluron (116714-46-6)
Pirimicarb (23103-98-2)
Promecarb (2631-37-0)
Propham (122-42-9)
Propoxur (Baygon) (114-26-1)
Pyraclostrobin (175013-18-0)
Siduron (1982-49-6)
Teflubenzuron (83121-18-0)
Thiobencarb (28249-77-6)
Triflumuron (64628-44-0)

Cat.# 31975: LC Multiresidue Pesticide Standard #4 (63 components)
Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Abamectin (71751-41-2)
Acetamiprid (135410-20-7)
Ametryn (834-12-8)
Amitraz (33089-61-1)
Azoxystrobin (131860-33-8)
Benalaxyl (71626-11-4)
Benzoximate (29104-30-1)
Boscalid (188425-85-6)
Butafenacil (134605-64-4)
Carbetamide (16118-49-3)
Carfentrazone ethyl (128639-02-1)
Chlorantraniliprole (500008-45-7)
Clofentezine (74115-24-5)
Cymoxanil (57966-95-7)
Cyprodinil (121552-61-2)
Cyromazine (66215-27-8)
Dimoxystrobin (149961-52-4)
Dinotefuran (165252-70-0)
Doramectin (117704-25-3)
Eprinomectin (123997-26-2)
Famoxadon (131807-57-3)
Fenazaquin (120928-09-8)
Fenhexamid (126833-17-8)
Fenpyroximate (111812-58-9)
Flonicamid (158062-67-0)
Fluazinam** (79622-59-6)
Fludioxonil (131341-86-1)
Fluoxastrobin (361377-29-9)
Flutolanil (66332-96-5)
Furalaxyl (57646-30-7)
Halofenozide (112226-61-6)
Imazalil (35554-44-0)
Imidacloprid (138261-41-3)
Ivermectin (70288-86-7)
Kresoxim methyl (143390-89-0)
Mandipropamid (374726-62-2)
Mepanipyrim (110235-47-7)
Mepronil (55814-41-0)
Metaflumizone (139968-49-3)
Metalaxyl (57837-19-1)
Methoxyfenozide (161050-58-4)
Moxidectin (113507-06-5)
Myclobutanil (88671-89-0)
Nitenpyram (120738-89-8)
Oxadixyl (77732-09-3)
Picoxystrobin (117428-22-5)
Piperonyl butoxide (51-03-6)
Prochloraz (67747-09-5)
Prometon (1610-18-0)
Pymetrozine (123312-89-0)
Pyracarbolid (24691-76-7)
Pyrimethanil (53112-28-0)
Pyriproxyfen (95737-68-1)
Quinoxyfen (124495-18-7)
Rotenone (83-79-4)
Secbumeton (26259-45-0)
Spiroxamine (118134-30-8)
Tebufenozide (112410-23-8)
Tebufenpyrad (119168-77-3)
Terbumeton (33693-04-8)
Triadimefon (43121-43-3)
Trifloxystrobin (141517-21-7)
Zoxamide (156052-68-5)

Cat.# 31976: LC Multiresidue Pesticide Standard #5 (30 components)
Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Acibenzolar-S-methyl (135158-54-2)
Bupirimate (41483-43-6)
Buprofezin (69327-76-0)
Carboxin (5234-68-4)
Clethodim (99129-21-2)
Clothianidin (210880-92-5)
Cyazofamid (120116-88-3)
Ethiprole (181587-01-9)
Ethofumesate (26225-79-6)
Fenamidone (161326-34-7)
Fipronil (120068-37-3)
Flubendiamide (272451-65-7)
Flufenacet (Fluthiamide) (142459-58-3)
Hexythiazox (78587-05-0)
Mefenacet (73250-68-7)
Mesotrione (104206-82-8)
Methoprotryne (841-06-5)
Metribuzin (21087-64-9)
Prometryne (7287-19-6)
Propargite (2312-35-8)
Prothioconazole (178928-70-6)
Pyridaben (96489-71-3)
Simetryn (1014-70-6)
Sulfentrazone (122836-35-5)
Terbutryn (886-50-0)
Thiabendazole (148-79-8)
Thiacloprid (111988-49-9)
Thiamethoxam (153719-23-4)
Thiofanox (39196-18-4)
Tricyclazole (Beam) (41814-78-2)

Cat.# 31977: LC Multiresidue Pesticide Standard #6 (28 components)
Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Baycor (Bitertanol) (55179-31-2)
Bromuconazole (116255-48-2)
Cyproconazole (94361-06-5)
Diclobutrazol (75736-33-3)
Difenoconazole (119446-68-3)
Diniconazole (83657-24-3)
Epoxiconazole (133855-98-8)
Etaconazole (60207-93-4)
Ethirimol (23947-60-6)
Etoxazole (153233-91-1)
Fenarimol (60168-88-9)
Fenbuconazole (114369-43-6)
Fluquinconazole (136426-54-5)
Flusilazole (85509-19-9)
Flutriafol (76674-21-0)
Fuberidazole (3878-19-1)
Hexaconazole (79983-71-4)
Ipconazole (125225-28-7)
Metconazole (125116-23-6)
Nuarimol (63284-71-9)
Paclobutrazol (76738-62-0)
Penconazole (66246-88-6)
Propiconazole (Tilt) (60207-90-1)
Tebuconazole (107534-96-3)
Tetraconazole (112281-77-3)
Triadimenol (55219-65-3)
Triflumizole (68694-11-1)
Triticonazole (131983-72-7)

Cat.# 31978: LC Multiresidue Pesticide Standard #7 (7 components)
Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Emamectin-benzoate (155569-91-8)
Fenpropimorph (67564-91-4)
Spirodiclofen (148477-71-8)
Spinosad (168316-95-8)
Spirotetramat (203313-25-1)
Spinetoram (J&L) (935545-74-7)
Spiromesifen (283594-90-1)

Cat.# 31979: LC Multiresidue Pesticide Standard #8
Organonitrogen Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Hydramethylnon (67485-29-4)

Cat.# 31980: LC Multiresidue Pesticide Standard #9 (7 components)
Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampul
Aminocarb (2032-59-9)
Desmedipham (13684-56-5)
Formetanate HCL (23422-53-9)
Mexacarbate (Zectran) (315-18-4)
Monceren (Pencycuron) (66063-05-6)
Phenmedipham (13684-63-4)
Propamocarb free base (24579-73-5)

Cat.# 31981: LC Multiresidue Pesticide Standard #10
Carbamate/Uron Compounds
100 µg/mL each in methanol, 1 mL/ampul
Carbendazim (10605-21-7)
LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn để gửi email
Họ tên*
Email*
Công ty
Địa chỉ*
Quốc gia*
Điện thoại*
Nội dung*
SẢN PHẨM LIÊN QUAN SẢN PHẨM LIÊN QUAN
DANH MỤC