Nano-carbon black is a kind of environment - friendly product by further processing . Our products impart to rubber high wear resistance , ageing resistance , tear strength and good dispersion .It can be splendid replacement of other rubber reinforcement
Hiện nay, thị trường khai thác mỏ đá ở Việt Nam, phần đa số còn khai thác bằng THUỐC
Potassium persulfate is a white, crystalline, odourless salt. It is used as initiator for the polymerisation of monomers and as a strong oxidizing agent in many application. It has the particular advantage of being almost non-hygroscopic, of having a
Sodium persulfate is a white, crystalline, odourless salt. It is used as initiator for the polymerisation of monomers and as a strong oxidizing agent in many application. It has the particular advantage of being almost non-hygroscopic, of having a
Ammonium persulfate is a white, crystalline, odourless salt. It is used as initiator for the polymerisation of monomers and as a strong oxidizing agent in many application. It has the particular advantage of being almost non-hygroscopic, of having a
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Normal 0 false false false
Trước tiên thay mặt công ty cảm ơn Quí khách đã đọc tin này.
Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh quốc tế trong nhiều lãnh vực:
• Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm
• Nguyên liệu dược và dược phẩm.
Chúng tôi làm nhà tiếp thị độc
Normal 0 false false false
DANH MỤC